TOYOTA BÌNH ĐỊNH ĐẠTCHỨNG NHẬN ISO 14001-2015

Ngày 12/12/2019 Toyota Bình Định đạt chứng nhận ISO 14001-2015, đây là bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý môi trường do tập đoàn BSI Châu Á Thái Dương đánh giá cấp chứng nhận. 

ISO 14001-2015 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh về quản lý môi trường như hệ thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm kê khí nhà kính…

Chính sách môi trường Tại Toyota Bình Định với phương châm TIẾT KIỆM TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”, Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định cam kết:

  1. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM: Giảm thiểu chất phát thải (nước thải từ hoạt động rửa xe, khí thải, bụi từ hoạt động sơn, sử dụng hóa chất sơn, hóa chất phục vụ sửa chữa bảo dưỡng…) ngay từ nguồn thải, thu gom lưu trữ theo quy định của địa phương và chỉ chuyển giao chất thải cho các Công ty/Đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có chức năng được Pháp luật cho phép. Bên cạnh đó tiếp tục tìm các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường qua việc sử dụng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên.
  2. TUÂN THỦ CÁC NGHĨA VỤ CÓ LIÊN QUAN: tiếp cận, xác định và tuân thủ chặt chẽ những Quy định liên quan đến môi trường (như tuân thủ Pháp luật, thực hiện chương trình môi trường Eco-Dealership của TMV…).
  3. LIÊN TỤC CẢI TIẾN:  Công ty liên tục cải tiến hệ thống quản lý môi trường dựa trên các hoạt động đo lường, đánh giá để đảm bảo nâng cao kết quả hoạt động môi trường.
  4. TRAO ĐỔI THÔNG TIN VÀ ĐÀO TẠO: Củng cố và phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban trong các hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời đào tạo và phổ biến kiến thức môi trường cho tất cả nhân viên.
  5. DUY TRÌ MỘT CHÍNH SÁCH MỞ: sẵn sàng hợp tác chặt chẽ và tăng cường chia sẻ thông tin môi trường với các cơ quan/tổ chức trong lĩnh vực môi trường.